Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
7256 Sayılı Kanun (2020)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
 

 

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

(CTRL + F İLE ARAMA YAPABİLİRSİNİZ)

 

 1- Hangi tarihe kadar ödenmemiş, hangi vergileri kapsamaktadır?

 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 

1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

 

2) 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

 

3) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

 

- 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları,

 

-Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi)da kanun kapsamındadır.

 

2- Kanundan yararlanmak için ne zaman, nasıl ve nereye başvurulacak?

 

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borçlu olunan vergi daireleri, belediyeler ve gümrük idarelerine başvurulacaktır. Diğer bir ifadeyle Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

3- Kanun’un 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan vergilerin ne kadarının tahsilinden vazgeçilecek, ne kadarı ödenecek?

 

30.06.2016 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar ödenmeyen vergilerin gecikme faizi ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar ödenecek.

 

4- Yeni ödeme planındaki vadeler (taksitler) nasıl belirlenecek?

 

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitlerde takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek ve katsayı uygulanacaktır.

 

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

 

Peşin ödemelerde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

 

5- Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ne olur?

 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

 

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya ilk ikisinin süresinde ödenmemesi, yada bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

 

6- Taksitler, kredi kartı kullanılarak ödenebilir mi?

 

Borçların kredi kartı ile peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartı ile ödemeler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan internet vergi dairesinden yapılabilecektir.Kredi kartı ile ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.

 

Kredi kartı ile bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.

 

Kredi kartı ila yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih daha sonraki bir tarih olmasına rağmen işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı kadar sonlandırılacaktır.

 

7- Taksitler, vergi iade alacağından mahsup edilebilir mi?

 

İlgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır. Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenilir.

 

8- İhtilaf konusu vergiler ve cezaları ne olacak?

 

İhtilaflı vergi alacakları davanın aşamasına ve verilen kararın durumuna göre % 80’ e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve sulh yolu ile vergi ihtilafları sonlandırılabilecektir.

 

9- Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanname verilebilecek mi?

 

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançların (tapu harcı, kira geliri, değer artışı kazancı, vb.) pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle Kanun kapsamında beyan edilmesi mümkündür.

 

10- Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizleri bu kanun kapsamında nasıl ödenecektir ?

 

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

11- 2016 yılına ilişkin tahakkuk edip ödenmemiş geçici vergiler yapılandırma kapsamına girer mi?

 

2016 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden yararlanılır. Bu takdirde, 2016 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz.

 

12- Matrah artırımı kimleri ve hangi vergi türlerini kapsayacak?

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını artırabilirler.

 

Mükellefler, üç  tür matrah ve vergi artırımda bulanabilirler.

 

- Gelir/kurumlar vergisi,

 

- Katma değer vergisi,

 

- Gelir/kurumlar (stopaj) vergisi

 

13- Matrah artırımda bulunanlar matrahlarını hangi yıl için hangi oranlarda artıracaklar?

 

Matrah artırımı; 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayacaktır.

 

Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) yılları için de artırımda bulunabilirler.

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri;

 

2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı için %30, 2013 takvim yılı için %25, 2014  takvim yılı için %20, 2015 takvim yılı için % 15 oranlarından az olmamak üzere matrahlarını artırabilirler.

 

Katma değer vergisi mükellefleri;

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5 ve 2014 yılı için %2, 2015 yılı için %1,5 oranlarından az olmamak üzere artırabilirler.

 

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu kanundan yararlanılır.

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulur.

 

Muhtasar beyanname mükellefleri;

 

Gelir (stopaj) vergisi mükellefleri;193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca, hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; 2011 yılı için % 6, 2012 yılı için % 5, 2013 yılı için % 4 ve 2014 yılı için % 3, 2015 yılı için % 2 oranlarından az olmamak üzere artırabilirler.

 

Yaptıkları ödemeler üzerinden stopaj yapmak durumunda olan mükellefler, 2011 ila 2015 yılları arasında

 

-Ücret ödemeleri ,

 

-Serbest meslek ödemeleri,

 

-Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,

 

-Kira ödemeleri,

 

-Çiftçilere yaptıkları ödemeler,

 

-Vergiden muaf esnafa yaptıkları ödemeler,

 

üzerinden, beyan ettikleri stopajları da artırılabilecek.

 

14- Matrah artırımı, zarar beyan edilmiş veya hiç beyanname verilmemiş ise nasıl işleyecek?

 

Gelir vergisi yönünden;

 

Artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile bu kanuna göre artırdıkları matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2011 takvim yılı için 9.500 liradan, 2012 takvim yılı için 9.890 liradan, 2013 takvim yılı için 10.490 liradan, 2014 takvim yılı için 11.160  2015 takvim yılı için 12.650 liradan, bilânço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2011 takvim yılı için 14.000 liradan, 2012 takvim yılı için 14.820 liradan, 2013 takvim yılı için 15.740 liradan, 2014 takvim yılı için 16.740 liradan, 2015 takvim yılı için 18.970 liradan az olamaz.

 

Kurumlar vergisi yönünden;

 

Artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar, 2011 takvim yılı için 28.000 liradan, 2012 takvim yılı için 29.650 liradan, 2013 takvim yılı için 31.490 liradan, 2014 takvim yılı için 33.470 liradan, 2015 takvim yılı için 37.940 liradan az olamaz.

 

Katma değer vergisi yönünden;

 

Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu maddeden yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

 

15- Matrah artırımı için ne zamana kadar nereye başvurulacak?

 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, ilgili dönem (2011,2012,2013,2014,2015 yılları) beyanlarının yapıldığı vergi dairelerine başvurulması gereklidir.

 

16- Matrah artırımı sonucu ödenecek vergi gider yazılabilir veya indirim konusu yapılabilir mi?

 

Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez. KDV yönünden İndirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.

 

17- Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil eder mi?

 

Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yılları) vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu Kanun hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

 

18- Matrah artırımında bulunulan yıllar için ileride herhangi bir inceleme olabilecek mi?

 

Matrah veya vergi artırımda bulunulması halinde ilgili yıllar veya dönemler için her hangi bir vergi incelemesi yapılmaz. İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.   Ancak; matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

19- Matrah artırımında bulunulan dönemler için KDV (iade/terkin/devir) yönünden inceleme yapılabilir mi?

 

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.

 

20- Matrah artırımından, sahte fatura düzenleyenler veya kullananlar yararlanabilecek mi?

 

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar.

 

21- Matrah artırımı yapılan dönemlerde süresinde verilmeyen beyannamelere ceza uygulanır mı?

 

Mükelleflerin, bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

22- İşletme kayıtlarının düzeltilmesinden kimler yararlanacak?

 

İşletme kayıtlarının düzeltilmesinden, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), yararlanabilirler.

 

23- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi neleri kapsamaktadır?

 

Kanunun yayımlandığı tarihte, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları veya kayıtlarında yer aldığı halde işletmede olmayan emtiaları için yapılandırmadan yararlanabilirler.

 

24- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi için ne zamana kadar, nereye başvurulur, vergisi ne zaman ödenir ?

 

Mükellefler, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirir. Çıkan vergi ise, beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

25- İşletmede yer aldığı halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine ve teçhizat nasıl ve ne zaman beyan edilip vergilendirilecektir?

 

Mükellefler, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

 

Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

26-İşletmede yer aldığı halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine ve teçhizat için beyan edilen vergi ne zaman ödenecek?

 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

27- İşletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine ve teçhizat için ödenecek vergi nasıl indirim konusu yapılır?

 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Ancak, emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirim konusu yapılır.

 

28-İşletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine ve teçhizat için yapılan beyan ve ödenecek vergi nasıl muhasebeleştirilecek?

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

 

Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.

 

29- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia nasıl vergilendirilecek?

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev'iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.

 

30- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia için muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılacak?

 

Düzenleme; “aynı nev'iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler” şeklindedir. Buna göre, ayrıca herhangi bir beyanname verilmesi gerekmemekte, sadece ilgili kanun gereği satış işlemi gibi fatura kesilip kayıtlara alınacak, bunun sonucu olarak da vergisel yükümlülükler yerine getirilecektir.

 

31- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hangi tarih itibariyle kimleri kapsar?

 

Sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsar. 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kapsamaktadır.

 

32- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için nasıl ve ne zaman beyanda bulunulacak?

 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.  Burada dikkat edilmesi gereken husus, ilgili hesapların 31.12.2015 tarihli bakiyelerinin tamamı değil,  gerçekte olmayan fazlalıklar (fiktif olan rakam) beyan edilmelidir.

 

33- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar nasıl vergilendirilecek?

 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,  31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında gözüken kasa fazlalıkları ve ortaklardan alacakları üzerinden %3 oranında vergi ödeyeceklerdir.

 

34- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için beyan edilen vergi ne zaman ödenecek?

 

Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

 

 

35-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için ödenen vergiler gider yazılabilir mi?

 

Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

 

36- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için beyan ve ödenen vergi nasıl muhasebeleştirilecek?

 

6736 sayılı Kanun’un 6/3 maddesi kapsamında beyana konu edilen ve “Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilen tutarın, beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına eklenmesi gerekmekte olup , bu Kanun kapsamında kayıtların düzeltilmesi nedeniyle ortaya  çıkan zararın, izleyen yıllarda kurum kazancından indirim konusu yapılması da söz konusu değildir.

 

37- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için beyanda bulunulması ve vergisinin ödenmesi halinde 2016 yılı için adatlandırma yapmaya gerek var mıdır?

 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudunun düzeltilmesine yönelik olarak beyanda bulunulması, işletmede mevcut olmayıp kasa hesabında bulunan paralar dolayısıyla adatlandırma yapılmak suretiyle hesaplanan faiz tutarları üzerinden ilave tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

 

38- Matrah artırımında bulunan bir mükellefin, ayrıca kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için beyanda bulunmasına gerek var mıdır?

 

Matrah artışı ile kasa ve/veya  ortaklardan alacakların beyanı ayrı konulardır. Matrah artışı, geçmiş beş yıl olan 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsamaktadır. Kasa ve/veya ortaklardan alacakların beyanı ise 31.12.2015 tarihli bilançolarda gözüken rakam olup, bugüne kadar taşınmış, düzeltilmemesi halinde ise sonraki yıllara taşınacak bir durumdur. Dolayısı ile, dileyen bir mükellef hem matrah artışından, hem de kasa ve ortaklardan alacaklar için beyanda bulunabilir.

 

39- 6736 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemede Bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması ilişkin bir düzenleme var mıdır?

 

Mevcut düzenleme ile kamuoyunda daha önce “varlık barışı” olarak adlandırılan, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun benzeri yeni bir düzenleme getirilmiştir. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmeleri imkanı sağlanmıştır.

 

Yine aynı düzenleme ile; Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

 

HANGİ BORÇLAR YASA KAPSAMINDA?

 

30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi), kanun kapsamındadır.

 

HANGİ TARİHE KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR?

 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

 

UYGULAMAYA NASIL BAŞVURULACAK?

 

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğünü takip eden iki ay içinde ilgili idarelere başvuru yapılması gerekecek.

 

KİMLER YARARLANAMAYCAK?

 

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

 

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

 

Ödeme peşin ya da vergi borçları için kredi kartı da kullanarak taksitle yapılabilecek.

 

KAÇ TAKSİTTE ÖDEME YAPILABİLECEK?

 

Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek. Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Vade 36 aya, taksit sayısı 18'e kadar çıkabilecek.

 

TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan, SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak.

 

KAÇ KEZ ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA SON BULACAK?

 

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

 

HANGİ BORÇLAR TAMAMEN SİLİNECEK?

 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2011 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

 

PEŞİN ÖDEME YAPMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

 

Peşin ödeyenlerden Yİ-ÜFE tutarının yarısı alınmayacak ve peşin ödeyenler katsayı ödemeyecek.

 

 

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI ZORUNLULUĞU
23.12.2020
/7256_SAYILI_YAPILANDIRMA_KANUNU/7256_sayili_kanun.htm
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Sorgulama
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   2
Bugünkü Ziyaret :  131
Toplam Ziyaret :  14504518

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn