Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
30 Soruda E-Fatura ve E-Defter
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
e-Uygulamalar
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 23 (03.04.2018)
 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/23

Konusu : Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.
Tarihi : 3/4/2018
Sayısı : ÖTV-3/2018-1
İlgili Olduğu Madde : ÖTV Kanununun (5/2), (12/4) üncü maddeleri.

I- Giriş

ÖTV iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince hâlihazırda Gelir İdaresi Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden kağıt ortamında manuel olarak yapılan ve uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin ve mükelleflerin kırtasiyecilikten kurtarılması, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırılması, ÖTV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)”nin hayata geçirilmesi uygun görülmüştür.

ÖTVİRA sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Buna göre, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde(1) ÖTV iade uygulamalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak İnternet Vergi Dairesinde belirtilen belgelerin, iade talep eden mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine, sözü edilen Tebliğde belirtilen süreler içinde ve elektronik ortamda yüklenmesi gerekmektedir.

Sistem tarafından yapılan kontrol ve analizler neticesinde oluşturulan “ÖTV İade Kontrol Raporu” vergi dairesi müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve ilgili vergi daireleri bu kontrol raporunu da dikkate alarak iade işlemlerini tekemmül ettirecektir.

II- Kapsama Alınan ÖTV İade Türleri İtibariyle ÖTVİRA Uygulamasının Başlangıç Tarihi

ÖTVİRA uygulamasının başlangıç tarihleri iade hakkı doğuran işlem türleri itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÖTV İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

ÖTV Kanununun İlgili Maddesi

Uygulama Başlangıç Tarihi

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 2 nci maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 3 üncü maddesi kapsamındaki, baz yağların ihracata konu edilmiş madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2014/6881 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki, aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

12/4

01.07.2018

2013/5595 sayılı Kararname eki Kararın 3 üncü maddesi kapsamındaki, oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

12/4

01.07.2018

ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki, ÖTV ödenerek satın alınan malların ihracat teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

5/2

01.07.2018

İadenin ilgili olduğu vergilendirme döneminin, yukarıda belirtilen uygulama başlangıç tarihlerinden önceki dönemlere ait olması halinde de belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilen iade taleplerinde İnternet Vergi Dairesinde belirtilen ilgili belgelerin elektronik ortamda ÖTVİRA sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

III- Elektronik Ortamda Gönderilecek Belgelere İlişkin Diğer Hususlar

a) Tüm listelerde yer alan fatura, gümrük beyannamesi gibi belgelerin tarih, seri, sıra ve tescil numarası gibi alanlarında kısaltma yapılmadan olduğu gibi girilmesi gerekmektedir.

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında listelere ayrı ayrı girilecektir.

c) Fatura ve benzeri alış belgeleri listelerinin oluşturulmasında, iade işlemine konu malların (alış tarihleri ne olursa olsun) ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde imalatta kullanıldığı, ÖTV’ye tabi olan malların imalinde kullanılması halinde ise imal edilen ÖTV’ye tabi malın teslim edildiği (iade talebinde bulunulan) döneme ilişkin listeye bilgi girilmesi gerekmektedir.

ç) Elektronik ortamda alınan listeler ayrıca kâğıt ortamında aranılmayacaktır.

d) Elektronik ortamda nakden ya da mahsuben iade talebinde bulunan mükellefler, bu taleplerine bağlı olarak iade türlerine göre yüklemeleri gereken liste ve tabloları, İnternet Vergi Dairesi üzerinden onaylayarak göndereceklerdir. Bunun üzerine sistem tarafından “ÖTV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” üretilecek olup, iade talebinde bulunan mükelleflerin, bu alındı ile iade talebine esas diğer belgeleri vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

e) ÖTV iade taleplerinin, elektronik ortamda gönderilenler de dâhil, iade için aranılan tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.

f) Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini, iade için gerekli belgeler ile sistem tarafından üretilen "ÖTV İadesi Kontrol Raporu" çerçevesinde değerlendirerek, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara göre sonuçlandıracaktır.

g) Standart (3A) iade talep dilekçesinin ekinde yer alacak belgelerin doldurulması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile bu belgelerin formatlarına İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşılması mümkündür.

IV- Kâğıt Ortamında İbrazı Zorunlu Olan Belgeler

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği gereğince iade talebinde bulunan mükellefler tarafından belge asılları ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazının zorunlu olduğu durumlarda, iade talebinin bu belge asıllarının ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazı ile geçerlilik kazanacağı ve bu belge içerikleri ile ilgili kontrollerin vergi dairesi tarafından önceden yapıldığı şekilde devam ettirileceği tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı


(1) 5/5/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
2 + 2 = ?
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İZAHA DAVET
28.07.2017
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   3
Bugünkü Ziyaret :  2573
Toplam Ziyaret :  4787833

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn