Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
30 Soruda E-Fatura ve E-Defter
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
e-Uygulamalar
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (09.03.2019)
 

 

9 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30709

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNİN KOORDİNASYONU VE YÜRÜTÜLMESİNE

İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, borç, nakit ve risk yönetiminin koordinasyonu ve yürütülmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir. Bu Yönetmelik, borç, nakit ve risk yönetiminden sorumlu birimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Bilgi sistemleri: Bakanlık bünyesinde iç ve dış borçların, alacakların, Hazine garantilerinin izlendiği, raporlandığı, tahsilat, ödeme ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı mevcut bilgi sistemleri ile borçlanma, borç ve alacak yönetimi kapsamında geliştirilebilecek diğer bilgi sistemlerini,

d) Borç yönetiminden sorumlu birimler: Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

e) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Komite: Borç ve Risk Yönetimi Komitesini,

g) Ölçüt: Borç, nakit ve risk yönetiminin değerlendirilmesinde esas alınacak gösterge ve kriterleri,

ğ) Risk limiti: Borç yönetiminden sorumlu birimlerce yapılan işlemler neticesinde ortaya çıkan yükümlülükler kapsamında oluşmasına izin verilen risk düzeyini,

h) Risk kontrol: Borç yönetiminden sorumlu birimlerin faaliyetlerinin, borçlanma stratejileri, risk limitleri ile bu limitlerden sapma oranlarına uygunluğunun izlenmesi ve Komiteye raporlanmasını,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4 – (1) Kamu borç ve risk yönetiminin yürütülmesinde;

a) Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesi,

b) Finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle karşılanması,

ilkeleri esas alınır.

Borç ve risk yönetiminin koordinasyonu

MADDE 5 – (1) Borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve uygulanması oluşturulacak komite tarafından yerine getirilir. Komite üyeleri Bakan onayı ile belirlenir. Komiteye Bakan başkanlık eder. Ancak (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışındaki görevlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek gündemle yapılacak toplantılara Bakan onayında belirtilen Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Komite, aşağıdaki görevleri yürütür:

a) 4 üncü maddede yer alan ilkeler çerçevesinde, yılda bir kez sonraki yıl ile bu yılı takip eden iki yıl boyunca geçerli olacak borç, nakit ve risk yönetiminde esas alınacak olan stratejik ölçüt ve diğer göstergeleri, risk limitlerini ve bu risk limitlerinden sapma oranlarını tespit etmek.

b) Garanti verilmesi, borç üstlenim taahhüdü sağlanması, dış borcun ikrazı ve alacak yönetimine ilişkin strateji, limit, politika ve ilkeleri belirlemek.

c) İç ve dış ekonomik koşullarda değişiklik olması halinde gerekli görülürse, (a) ve (b) bentlerinde yer alan stratejik ölçüt ve diğer göstergeler ile risk limitleri ve limitlerden sapma oranlarını değiştirmek.

ç) Mücbir sebep hallerinde gerekli görülürse, (a) ve (b) bentlerinde yer alan stratejik ölçüt ve diğer göstergeler ile risk limitleri ve limitlerden sapma oranlarını değiştirmek.

d) (a) bendinde yer alan stratejik ölçüt ve diğer göstergeler ile limit ve limitlerden sapma oranlarının ekonomik gelişmelerle olan tutarlılığını aylık olarak gözden geçirmek.

e) Yapılan borçlanmalar, sağlanan garantiler ve borç üstlenim taahhütleri kapsamında maruz kalınan risklerin (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle değerlendirmesini yapmak.

f) Borç yönetiminden sorumlu birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Borç portföyünün yapısının değiştirilmesi için yapılması önerilen işlemleri değerlendirmek ve borç yönetiminden sorumlu birimleri talimatlandırmak.

ğ) Her yıl ilgili mali yılın Bütçe Kanununda yer alacak garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti ile borç üstlenim taahhüt limitini teklif etmek.

h) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca borç ve risk yönetimi altyapısının geliştirilmesi kapsamında gereken tedbirleri almak ve ilgili birimlerce uygulanmasını sağlamak.

Borç ve risk yönetimi işlemleri

MADDE 6 – (1) Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından kamu borç, nakit ve risk yönetiminde etkili ve performansa dayalı karar alma süreçlerinin işlemesi için Komiteye bilgi sağlanır ve önerilerde bulunulur. Bu amaçla aşağıdaki işlemler yürütülür:

a) Borçlanma, garanti verilmesi ve borç üstlenim taahhüdü sağlanması suretiyle ortaya çıkan doğrudan ve koşullu yükümlülükler ile Kanunun 10 uncu maddesinde tanımlanan uygulamalar neticesinde Hazine alacağı yaratan işlemlerde izlenecek strateji, politika ve ilkeleri ilgili Bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde belirleyerek Komiteye önermek.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan stratejik ölçütler ve diğer göstergeler ile limitlerini ve limitlerden sapma oranlarını Komiteye önermek.

c) Maliyet ve risk göstergelerini belirlemek.

ç) Kamu borç portföyü, bütçe dışı yükümlülükler ile Hazine alacaklarının kısa ve orta vadeli maliyet ve risk analizlerini yapmak.

d) Orta ve uzun vadeli makroekonomik hedefler ile para ve maliye politikaları ile uyumlu borçlanma politikalarının sürdürülebilirlik ve tutarlılık analizlerini yapmak.

e) Yıllık ve üçer aylık borçlanma programını takip etmek.

f) Yapılan borçlanmalar ile bu kapsamda maruz kalınan risklerin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hususlar ve bu maddenin (e) bendinde yer alan programlarla uyumlu olup olmadığını aylık olarak irdelemek, raporlamak ve önerilerde bulunmak.

g) Birincil ve ikincil piyasaların işleyişini izlemek, değerlendirmek ve borç yönetiminden sorumlu birimlere söz konusu piyasaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

ğ) Kanunun 5 inci ve 8/A maddeleri çerçevesinde her yıl bütçe kanunları ile belirlenecek garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti ile borç üstlenim taahhüt limitine ilişkin teklifleri borç yönetiminden sorumlu birimlerle koordinasyon içinde gerekli analizleri yaparak Komiteye sunmak.

h) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde borç ve risk yönetimi altyapısının geliştirilmesi kapsamında Komiteye önerilerde bulunmak.

ı) Kanunun 13 üncü maddesi gereği borç yönetiminden sorumlu birimlerle koordinasyon içinde risk hesabına yılı bütçesi için teklif edilecek ödeneği hesaplamak.

i) Risk yönetimi kapsamında bilgi sistemlerinin güvenilirliğini değerlendirmek.

j) Borç yönetiminde izlenecek olan politikalara, yapılacak borçlanmanın döviz, faiz ve vade kompozisyonu ile borçlanmada kullanılacak enstrümanların genel özelliklerine ilişkin Komiteye önerilerde bulunmak.

k) Kamu borç portföyünün Komite tarafından belirlenen risk limitlerinden önemli ölçüde sapmaya yol açacak doğrudan veya koşullu yeni yükümlülük doğuran işlemlerin belirlenen risk ölçütlerine uygunluğu konusunda görüş vermek.

l) Borçlanmadan sorumlu birimler ile koordinasyon içinde yatırımcılarla iletişim, kamu menkul kıymetlerinin ihraç stratejileri ve borçlanma araçlarının geliştirilmesi konularında Komiteye önerilerde bulunmak.

m) Piyasa temsilcileri, yatırımcılar, kreditörler, kredi değerleme kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin risk kontrol stratejisi çerçevesinde yürütülmesini teminen Komiteye önerilerde bulunmak.

n) Borç yönetiminden sorumlu birimlerce geliştirilen yeni borçlanma enstrümanlarını risk yönetim stratejileri çerçevesinde değerlendirerek Komiteye önerilerde bulunmak.

o) Borç ve risk yönetimine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Bilgi sistemleri

MADDE 7 – (1) Bilgi Sistemleri ile raporlama araçlarına risk yönetiminden sorumlu personelin sınırsız erişimi sağlanır. Borç yönetiminden sorumlu birimler risk yönetimi kapsamında yapılan bilgi ve veri taleplerini öncelikli olarak ve makul süreler dahilinde karşılar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 1/9/2002 tarihli ve 24863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
2 + 2 = ?
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
HER YÖNÜYLE KONKORDATO
25.04.2019
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   4
Bugünkü Ziyaret :  1938
Toplam Ziyaret :  5108166

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn