Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)
 

 

18 Mayıs 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30778

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 16)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 31, 35/A, 39 ve 71 inci maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53, 196 ve 201 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Özet beyan ve eşyanın gümrüğe sunulması

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşya için 4458 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca özet beyan verilir ve 4458 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca eşya gümrüğe sunulur.

Başvuru, beyannamenin tescili ve tahlil

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi, 4458 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içinde, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından “BS-19” kodu seçilir.

(3) Beyan sahibi tarafından yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış sözleşmesi gümrük idaresine sunulur ve proforma faturada veya satış sözleşmesinde yer alan veriler çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın laboratuvar tahlilleri, Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi uyarınca yapılır. Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi kapsamında, boşaltım limanı veya FSRU Terminalinde eşyanın kimyasal kompozisyonunu belirlemek üzere periyodik olarak ölçüm yapan gaz kromatografi cihazı ile yerinde tahlil yapılamaması durumunda, yükleme limanında akredite kuruluşlarca eşyanın mahiyetine dair düzenlenen laboratuvar tahlil belgelerine göre ilgili gümrük laboratuvarları tarafından raporlama yapılır.

Miktar, kıymet tespiti ve vergi tahakkuku

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesi, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mevcut belgelerdeki veriler esas alınarak kontrol edilir. Kontrol neticesinde, beyanname ve eki belgelerin uygun olduğunun görülmesi halinde eşyanın tahliyesine izin verilir.

(2) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca ibraz edilen fatura, diğer belgeler ve laboratuvar tahlil raporu esas alınarak beyanname kontrol edilir, sunulan belgelere göre miktar veya kıymet farkı bulunması halinde beyannamede düzeltme yapılır, tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ödenir ve eşyanın cinsinde farklılık tespiti halinde 4458 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılır.

Yetkili gümrük idaresi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Bu Tebliğ kapsamı eşya ithalinin gerektirdiği altyapının kurulması halinde, Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’nca diğer gümrük idareleri de yetkilendirilebilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen süreye kadar gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, vade tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı tahsil edilir.

(2) Bu Tebliğde belirlenen sürelerin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(3) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında olup, 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’ne göre başlatılan işlemler söz konusu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARI İÇİN KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK
31.03.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   6
Bugünkü Ziyaret :  2419
Toplam Ziyaret :  11725973

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn