Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (27.06.2020)
 

 

27 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31168

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLER

KARŞILIĞINDA KATILMA PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL

 VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda  tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Çıktı verisi: Servis ile yapılan sorgulama sonucunda elde edilen ve anlamlı bir veri bütününden oluşan her bir bileşeni,

b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) Girdi verisi: Servis yolu ile veri seti üzerinde yapılacak her bir sorgu için kullanılan girdi parametresi veya parametrelerinden oluşan veri kümesini,

ç) KPS: Kimlik Paylaşımı Sistemini,

d) MAKS: Mekansal Adres Kayıt Sistemini,

e) Mekansal veri: MAKS’tan sorgulama yapılan harita servislerinden (Web Map Service ve Web Feature Service) sonuç olarak dönen verileri,

f) Metinsel veri: KPS üzerinden sorgulama yapılan -harita servisleri hariç- servislerde sonuç olarak dönen verileri,

g) Referans değeri:  Veri seti üzerinde doğrudan bir bilgi değeri olmayan ancak değişen verilere ulaşmak amacıyla, veri erişim servislerinde girdi verisi olarak kullanılan veriyi,

ğ) UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanını,

h) Veri seti: Servis üzerinden sorgulamanın yapıldığı kaynak verileri,

ı) Veriye erişim servisleri: Veriye doğrudan veya referans değerleri kullanılarak erişim için kullanılan servisleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Katılma payı esasları

MADDE 5 – (1) Kimlik Paylaşımı Sisteminin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında her bir sorgu veya dönen kayıt başından katılma payı alınır. Katılma payı servis davranışı esası ile paylaşılan verinin içeriği göz önünde bulundurularak mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrı belirlenir.

Katılma payı hesaplanması

MADDE 6 – (1) KPS’den yapılan her sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınır.  Sorgu veya dönen kayıt sayısının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınır.

(2) KPS üzerinden hizmet veren metinsel web servisler kullanım esasına göre dört şekilde ücretlendirilir.

a) Veriye erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

b) Referans değerlerini elde etmek üzere kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

c) UAVT’de yer alan ve kişi ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşıldığı servislerde,  gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

ç) Genel Müdürlük UAVT Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her adres bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

(3) KPS üzerinden hizmet veren mekânsal web servisler kullanım esasına göre üç sınıfa ayrılır.

a) Web Map Service (WMS)’de sağlanan GetMap ve GetFeatureInfo için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

b) Web Feature Service (WFS)’de GetFeature metodu için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi için üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

c) Genel Müdürlük MAKS Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her bir adres bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.  

(4) Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonucunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ücretsizdir.

(5) Katılma payı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Tahakkuk ve bildirim

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlükçe katılma payları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilen katılma paylarını gösteren çizelgeler ödeme yükümlülüğü bulunanlara dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar iadeli posta ile bildirim için gönderilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

Ödeme

MADDE 8 – (1) Çizelgelerde gösterilen katılma payları, bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödenir.

(2) Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilere yeniden bir bildirimde bulunulmaz. İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce süresi içinde ödeme yapmayan kurumların listesi sistemle bağlantısının kesilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Genel Müdürlük sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin bağlantının kesildiği tarihe kadar ayrıca tahakkuk eden katılma payları, ödeme yükümlülüğü bulunanlara iadeli posta ile bildirilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca tahakkuk eden tutarlar bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar ödenir.

(4) İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce sistemle bağlantısı kesilen kurumların süresinde ödemedikleri katılma payları ve ayrıca tahakkuk ettirilen katılma payları tutarlarını ve vade tarihlerini gösterir bir liste ile ayrıca tahakkuk eden katılma payının vadesini takip eden 5 iş günü içerisinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili için yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

(5) Tahsil edilen katılma payları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.

İtiraz

MADDE 9 – (1) Katılma payı ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin katılma payına dava açmaları tahsilâtı durdurmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari ve mali yükümlülük

MADDE 10 – (1) 5490 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmü uyarınca, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan sorgulamalar, değişiklik öncesi hükümlere göre ücretlendirilir.

(2) Tebliğin 7 nci maddesine göre sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin borçlarını tamamen ödediklerini belgeleyip başvurmaları halinde yeni taahhütname imzalamaya gerek olmaksızın sistemden yararlanmaya devam edip edemeyeceklerine İçişleri Bakanlığı karar verir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 – (1) 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ ile 7/11/2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   6
Bugünkü Ziyaret :  18818
Toplam Ziyaret :  12532909

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn