Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) (11.09.2020)
 

 

11 Eylül 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31241

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ

(II-31/A.1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,

b) Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK): İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurulu,

c) Borçlanma araçları: 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde tanımlanan niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere borçlanma araçlarını,

ç) Elektronik ortam: Anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmayı teminen, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için MKK tarafından sağlanmakta olan elektronik platformu ve diğer şirketlerin TTK’nın 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,

d) Eşit işlem ilkesi: İhraççının aynı tertip borçlanma aracı sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmasını,

e) Genel BASK: Herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Tertip BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda toplanan BASK’ı,

f) İhraç: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan ihracı,

g) İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişileri,

ğ) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,

h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

j) Tertip: Aynı ISIN kodu altında ihraç edilen borçlanma araçlarını,

k) Tertip BASK: İhraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu ve sahip olunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak bu Tebliğde veya izahname/ihraç belgesinde belirtilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da tanımlanmış şartlarda ve konularda yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla ihraççının yönetim kurulunun veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanan BASK’ı,

l) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

m) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

ifade eder.

Borçlanma aracı sahipleri kurulu 

MADDE 4 – (1) Herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da tanımlanmış faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş borçlanma aracının diğer asli hüküm ve şartlarında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK’ın karar alması gerekir.

(2) Tertip BASK toplantılarında kararlar, izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

(3) Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK’ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK’ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK’ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

(4) Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK’ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

(5) Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.

(6) Bu maddenin diğer fıkraları saklı kalmak üzere, borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin yer verilen taahhütlerde değişiklik yapılabilmesi için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde ilgili karar nisapları izahname veya ihraç belgesinde belirlenir. Bu fıkra kapsamında alınan karar için ayrıca Genel BASK’ın onayı aranmaz.

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) İhraççıların herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi seçilebilir. İzahnamede veya ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

(2) Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin;

a) Kanunda ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

b) İhraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında borçlanma aracı sahiplerinin haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak şekilde hareket edecek, mesleki eğitime, bilgiye ve tecrübeye, işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,

zorunludur. Bu fıkra hükümleri borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin tüzel kişi olarak belirlenmesi durumunda, tüzel kişinin görevlendireceği gerçek kişi bakımından da uygulanır.

(3) Temsilcinin belirlenmesine veya değiştirilmesine, temsilci olarak atanabilecek kişide aranacak nitelik ve şartlara, temsilcinin görev ve yetkilerine, ücret ve diğer ödemelere ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.

Toplantıya ilişkin esaslar 

MADDE 6 – (1) BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir. BASK’a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 

(2) BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK’dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.

(3) TTSG’de ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 

(4) İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanlığına aittir.

(5) BASK toplantılarına çağrı yapılması, çağrı yöntemi, toplantının ilanı ve gündeminin belirlenmesi, toplantı sekretaryası ve giderlerinin karşılanması, toplantıya kimlerin katılabileceği, vekalet verme, toplantı başkanlığı ve yönetimi, toplantı kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, itiraz ve yürürlüğe girmesine ilişkin süreler, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen hangi konularda toplantı yapılabileceği ve bu toplantılarda alınacak kararlara ilişkin nisaplar, eşit işlem ilkesine uygun olarak oylama ve karar nisaplarına ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. BASK toplantılarına ilişkin hazır bulunanlar listesi için EK-1’de, vekaleten temsil için EK-2’de ve hazırlanacak toplantı tutanağı için EK-3’te yer alan formlar kullanılır.  

(6) Kurul, gerekli gördüğü hallerde, BASK toplantılarına gözlemci gönderebilir.

(7) İhraççı, BASK hakkında Kurulun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.

Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler 

MADDE 7 – (1) 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma aracı sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.

(2) Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak; 

a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK’a katılma hakkı doğar.

b) Tertip BASK’ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK’a katılma hakkı doğar. 

(3) İkinci fıkranın (a) bendi uyarınca toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları 

MADDE 8 – (1) İhraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması

MADDE 9 – (1) İzahname veya ihraç belgesinde borçlanma aracından doğan borçların niteliği ve kapsamına, bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek temerrütlerin tanımı ve kapsamına yer verilir.

(2) Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   1
Bugünkü Ziyaret :  5938
Toplam Ziyaret :  13340480

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn