KESİN MİZAN BİLDİRİMİ

 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 403) İÇİN TIKLAYINIZ...

19 Ocak 2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan "Kesin Mizan Bildirimi"nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Söz konusu Genel Tebliğe göre;

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİ KİMLER VERECEK?

Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;

- Bankalar,
-
Finansal kiralama ve faktoring şirketleri,
-
Finansman şirketleri,
-
Sigorta şirketleri,
-
Menkul kıymet yatırım fonları,
-
Yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlar,
-
Emeklilik yatırım fonları ile emeklilik şirketleri,

"Kesin Mizan Bildirimi" verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

Ayrıca, Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar da kesin mizan bildirimini vermeyeceklerdir.

NOT: Gelir vergisi mükellefi olan adi ortaklık ve kollektif şirketlerin kesin mizan bildirimi ortaklık numarasıyla verilecektir.


BİLDİRİMİN ŞEKLİ: 

Sadece elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların, tebliğ ekinde yer alan "Kesin Mizan Bildirim Formatı"na ve aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Tebliğin üçüncü bölümünde kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilen ve 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen "Diğer ....... Hesabı" bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

 "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

Bakiye vermeyen (kapalı) hesapların borç ve alacak tutarları bildirimde yer alacaktır.

Kullanılmayan (işlem görmeyen) hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.


KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN DÖNEMİ VE VERİLME ZAMANI:

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen
 
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ bildirimlerini;
01 Mart - 31 Mart tarihleri arasında,
 
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İSE bildirimlerini;
01 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.


KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN DÜZELTİLMESİ:

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.


DİĞER HUSUSLAR:
 

Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.
Yıl içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler, faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.CEZA UYGULAMASI:

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında VUK’un mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Düzeltme işlemlerinde ise belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.

 


 

 

 www.MaliForum.Com                                                                                                                                                                  "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"