EKSİK GÜN BİLDİRİMİ (EK-10)

Eksik Gün Bilgi Formu (Ek-10) Hakkında Duyuru

İŞVERENLERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile Yönetmeliğin 102. maddesinde önemli bazı değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerden birisi, daha önce sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Formu’nun verilmesi ile ilgili muafiyet sayısı olan 30 sigortalı sayısı, 10 sigortalı sayısına indirilmiş olması, diğer önemli bir değişiklik ise, SSİY’nin 102. maddenin 12. fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07 –Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerektiği ile ilgili zorunluluğun getirilmiş olmasıdır.

10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için, 21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna Eksik Gün Bildirim Formu verilmeyeceği, 1-ila 9 sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için ise söz konusu eksik gün bildirim formu verilmesi ile ilgili uygulamanın aynen devam ettiği, bu yazımızın konusu olacaktır.

EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERMEYECEK OLAN İŞYERLERİ:

İşyerlerinde, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesinin şart olduğu, ancak Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şartın aranmayacağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin hükmü gereğidir.

Sosyal Sigortalar İşletmeleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinde yapılan bu son değişikliğe göre;

- Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin,
- Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin,
- Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,
- Sendikaların,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri
- Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,
- 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde,

21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bu tarihten sonra verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanmak üzer,eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olacaktır.

Bu işyerleri için ayrıca Eksik Gün Bildirim Formu ile eki belgelerin, SGK’ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.

İşyerinde çalışan sigortalı sayısının tespiti şöyle yapılacaktır:

- Ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte
- Taşeronlar (Alt işverenler) tarafından çalıştırılan sigortalılar,
- Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar,
- Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar, hesaba dahil edilecektir. Bu hesaba göre ay içinde 10 ve üzerinde sigortalı varsa, eksik gün bildirim formu ile eki belgeler, SGK’ya verilmeyecektir.

EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERMEK ZORUNDA OLANLAR:

5510 sayılı Kanunun 86. maddesine ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre , 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri durumunda Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, (takip eden ayın 23’ü) eskiden olduğu gibi işyerinin bağlı bulunduğu SGK’nın ilgili müdürlüğüne vermek zorundadır.

Yönetmelikte yapılan yeni değişikliğe göre, sigortalının ay içindeki eksik gün bildiriminin nedeni istirahat ise ve istirahata ilişkin rapor da elektronik ortamda anlaşmalı sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK’ya gönderilmişse, eksik gün bildirimi bu şekilde olan istirahat raporlarını Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ayrıca SGK’ya göndermelerine gerek olmayacaktır. Ancak, eksik gün bildirim nedeni puantaj kaydı ise, puantaj kayıtlarının geçerli olabilmesi için sigortalının mutlaka imzasının bulunması gerekmektedir.

PUANTAJ KAYITLARINDA SİGORTALININ İMZASININ BULUNMASI GEREKLİ VE ZORUNDA OLANLAR:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan önemli bir değişiklik ise, 2013 Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlanmak üzere, 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07- Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, Yönetmeliğin 10 nulu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek, puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir.

Eksik gün bildirim nedeni olarak puantaj kayıtları kodlanmış ve gösterilmiş ise ve puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı SGK tarafından geçerli sayılmayacaktır.

Eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kayıtlarında sadece imzası bulunan sigortalılar için verilen eksik gün bildirimi kabul edilerek geçerli sayılacak, ancak, imzası bulunmayan sigortalılar için verilen puantaj kaydı geçerli sayılmayacaktır.

Kurumca geçerli sayılmayacak olan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde düzenlenerek verilmesi yazı ile istenecek, belgelerin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri SGK tarafından re’sen düzenlenerek, tahakkuk edecek olan prim ve G.Z. ile birlikte ayrıca, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı her sigortalı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.

SONUÇ:

21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek:10) ve eki belgeleri SGK’ya vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, 1-ila 9 sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için ise söz konusu eksik gün bildirim formu verilmesi ile ilgili uygulama aynen devam etmekte olup, bu nitelikteki işyerlerince, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07 –Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekli ve zorunludur. İmzasız puantaj kayıtları geçerli olmayacak ve cezalı işlem yapılacaktır.  

==========================
Kaynak:
1-
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan “Eksik Gün Bilgi Formu (Ek-10) Hakkında Duyuru” başlıklı yazı
2- 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
3- 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 


 

 

 www.MaliForum.Com                                                                                                                                                                  "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"