www.MaliForum.Com

"Güncel Mevzuat ve Forum Sitesi"
 


 
DERNEKLERİN TUTACAKLARI DEFTER, MUHASEBE HESAP KAYITLARIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı dernekler ve bu derneklerce oluşturulan üst kuruluşların tutacakları defterler, muhasebe hesap ve kayıtları mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, dernekler ve bu derneklerin oluşturdukları üst kuruluşların tutacakları defter, muhasebe hesap ve kayıtları mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak:
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 6/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun, 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun ile değişik 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Tutulacak Defterler ve Belgeler

Defter Tutma Esasları
Madde 4 -
Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 64 Milyar TL'yi (2002 yılı için belirlenen tutar) aşan dernekler, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesini takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. Yukarıda belirtilen had her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Bir hesap dönemi brüt gelirleri birinci fıkrada belirtilen hadden %20'yi aşan oranda fazla olursa, veya arka arkaya iki hesap dönemi brüt gelirleri, birinci fıkrada yazılı hadde nazaran %20'ye kadar bir fazlalık gösterirse, işletme hesabı esasından bilanço esasına geçilir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler belirtilen hadlere bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler yukarıda belirtilen hadlerin altına düşülse dahi bir daha işletme hesabı esasına dönemezler.

Tutulacak Defterler:
Madde 5 -  İşletme Hesabı esasına tabi olan derneklerin;

1.       Üye kayıt defteri,
2.       Karar defteri,
3.       İşletme hesabı defteri,
4.       Envanter defteri,

Bilanço esasına tabi olan derneklerin ise;

1.       Üye kayıt defteri,
2.       Karar defteri,
3.       Yevmiye defteri,
4.       Büyük defter,
5.       Envanter defteri,

tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 6 - Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

Tasdik Zamanı
Madde 7 - Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar;

a) Öteden beri faaliyetine devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
b) Yeni kurulan ve sınıf değiştirenler, kurulma ve sınıf değiştirme tarihinden önce,
c) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce, tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Belgeler:
Madde 8 - Dernek gelirleri Maliye Bakanlığınca basılan alındı belgesi ile toplanır. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir. Alındı belgelerinde ödeme ve bağışta bulunanların kimlik bilgileri ve imzaları bulunur.

Dernek giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından bedelsiz olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, derneğin yetkili organlarının kararı ile buna bağlı olarak düzenlenecek gider makbuzu ile tevsik edilir.

Saklama Süresi:
Madde 9
- Defter ve belgelerin, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Düzenlenecek Raporlar

İşletme Hesabı Özeti:
Madde 10
- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler EK-1'de sunulan biçimde yıl sonlarında (31 Aralık) "İşletme Hesabı Özeti" düzenlerler.
 
Alacak-Borç Tablosu:
Madde 11
- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler EK-2'de sunulan biçimde yıl sonlarında (31 Aralık) "Alacak-Borç Tablosu" düzenlerler.
 
Bilanço Esasına Göre Raporlama:
Madde 12 -
Bilanço esasına göre defter tutan dernekler, muhasebe ve mali raporlarını Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak düzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük:
Madde 13 -
Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme:
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.


================================================
>> İşletme Hesabı Tablosu için TIKLAYINIZ

=============================
===================